Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemeen

1.1. Onder “verkoper” wordt hieronder verstaan Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (KvK dossiernummer: 61835595, rechtsvorm: Maatschap, adres: Luttekeveldweg 15, postcode en woonplaats: 7475 RX Markelo, btw-nummer: NL802390626B01) dat als aanbieder, verkoper of prestant partij is bij de in lid 2 bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten. Onder “koper” wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant- opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper bij de in lid 2 bedoelde rechtshandelingen en overeenkomsten.

1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, gesloten en te sluiten overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van verkoper met betrekking tot de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door verkoper.

1.3. Een aantal bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

1.4.  Indien een schriftelijke bepaling in een overeenkomst tussen koper en verkoper strijdig is met een beding in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of met een regeling van een toepasselijke Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de overeenkomst.

1.5.  Indien deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of de wet het vormvereiste van schriftelijkheid stelt, wordt daar mede onder begrepen e-mail, brief, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.6.  Onder “overmacht” wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van de tekortschietende partij, waaronder in ieder geval mede zullen vallen tekortkomingen ten gevolge van stroomuitval, telecommunicatiestoornissen, cybercriminaliteit, brand, sanctiewetgeving, import- en exportbeperkingen, stakingen, uitval van machines, en bedrijf stoornissen bij of tekortkomingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.

1.7. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met koper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.8. Onder “zaken” worden in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: zowel houdbare als bederfelijke zaken.

1.9. Onder “houdbare zaken” wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: overige producten met een lange houdbaarheidstermijn en alle producten die geen houdbaarheidstermijn kennen.

1.10. Onder “bederfelijke zaken” wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: verse graszoden en/of wormen of overige producten die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.

1.11. Onder “diensten” wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: niet-fysieke zaken.

 

Overeenkomst

2.1.  Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van verkoper over de zaken en/of diensten zijn vrijblijvend.

2.2.  Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend.

2.3.  Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en aanvullingen en wijzigingen op een gesloten overeenkomst tussen partijen binden verkoper slechts voor zover zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

2.4.  Indien naar het redelijk oordeel van verkoper de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, is koper op verzoek van verkoper verplicht tot onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan verkoper verschuldigde som, waarbij verkoper in afwachting daarvan bevoegd is de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5.  Indien verkoper ten gevolge van overmacht niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering worden verlengd met de duur van de overmacht.

2.6.  Koper is gehouden tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij met betrekking tot de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door verkoper kennisneemt en waarvan hij redelijkerwijs kan beseffen dat deze vertrouwelijk is, waaronder mede begrepen prijzen en commerciële zaken, en zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

2.7. De door verkoper geleverde zaken worden geacht te voldoen aan de overeenkomst indien zij de schriftelijk overeengekomen specificaties bezitten. Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU–productwetgeving zoals toegepast in Nederland. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijvingen en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken in prijscouranten, op websites of in andere algemene publicaties door verkoper of derden, kan koper geen rechten ontlenen. Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor koper de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken, tenzij verkoper de geschiktheid voor dat doel expliciet schriftelijk aan koper heeft bevestigd. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op.

2.8. Koper garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door koper daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Koper verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

2.9. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.11. De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen: hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door verkoper gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard; hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd; en/of hetzij, op het moment waarop verkoper op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

2.12. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.13. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 

Levertijd

3.1.  De overeengekomen levertijden en -data zijn steeds bij benadering.

3.2.  Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en zal koper de verkoper via een ingebrekestelling alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven.

3.3.  Overschrijding van een fatale levertermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.

 

Klachten, aansprakelijkheid en garantie

4.1. De koper moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de koper de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de verkoper melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. De schriftelijke bevestiging dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

4.2. In afwijking van het vorige lid geldt voor bederfelijke zaken een termijn van 24 uur na levering.

4.3.  Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of conform lid 1 en lid 2 bij verkoper is gemeld, kan koper op dat gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden en verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft koper geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Eventuele rechtsvorderingen van koper dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.4.  De verplichtingen van verkoper in geval van gebreken in de geleverde zaken en/of diensten zijn beperkt tot herstel, herlevering dan wel tot creditering van het op de gebrekkige zaken en/of diensten betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.

4.5.  Indien verkoper adviezen verstrekt in verband met of over het gebruik, eigenschappen of toepasbaarheid van de zaken, worden deze adviezen naar beste weten gegeven. Verkoper draagt echter geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze adviezen. In het geval van een fout in een advies, is verkoper naar zijn keuze slechts gehouden om een nieuw advies te verstrekken of, voor zover separaat gefactureerd, het voor het betreffende advies betaalde of te betalen bedrag te crediteren.

4.6.  Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, ongeacht of deze schade zijn grondslag vindt in een tekortkoming, een onrechtmatige daad of andere rechtsgrond.

4.7.  Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van overmacht.

4.8.  In geen geval draagt verkoper aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.

4.9. De koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn te voorkoming of beperking van de schade.

4.10.  De verkoper is niet aansprakelijk en de koper kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade in ontstaan:

  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de verkoper verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de koper aan de verkoper verstrekte informatie; 4. door aanwijzingen of instructies van of namens de koper;
  4. als gevolg van de keuze van de koper die afwijkt van wat de verkoper adviseerde en/of gebruikelijk is;
  5. door de keuze die de koper ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  6. doordat door of namens de koper reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verkoper.

4.11. De koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

4.12.  Voor zover een beroep op lid 4, 5, 6, 7 of 8 van dit artikel verkoper rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot (a) het bedrag dat de verzekeraar van verkoper dienaangaande uitkeert vermeerderd met verkopers eigen risico onder de betreffende verzekeringspolis of (b) bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, tot het bedrag dat door verkoper voor de zaak of dienst waar de aansprakelijkheid mee samenhangt, is ontvangen.

4.13.  Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel 4 komt mede toe aan door de verkoper ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen.

4.14.  Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door verkoper te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door verkoper aan koper verkochte, geleverde of te leveren zaken en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.

4.15. Niets in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van verkoper.

 

Vervoer en aflevering

5.1.  Indien de zaken ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de houdbare zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, onverminderd de overige rechten van verkoper.

5.2.  Voor zover koper gehouden is tot lading of lossing van de zaken, is hij verplicht zulks onmiddellijk te doen. Koper dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde verkoper tot aflevering in staat te stellen. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.3. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de koper, niet mogelijk blijkt de bederfelijke zaken (op de overeengekomen wijze) aan de koper te leveren of indien deze bederfelijke zaken niet worden afgehaald, is de koper van rechtswege in verzuim. Ter beperking van zijn schade heeft de verkoper in dat geval het recht de bederfelijke zaken aan derden te verkopen. Indien de verkoper er niet in slaagt de bederfelijke zaken tijdig te verkopen, is hij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop c.q. vernietiging van de bederfelijke zaken heeft de verkoper het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor de verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de koper tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de verkoper alsnog nakoming te vorderen.

5.4.  Levering is af fabriek, “ex works” (Incoterms), of van een andere productielocatie als het product bij verkoper niet voorradig is, hier kan verkoper extra kosten voor in rekening brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien er sprake is van levering door verkoper, geschied dit onder “Carriage Paid To” (CPT)/Vrachtvrij tot (overeengekomen plaats van bestemming) (Incoterms). De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra hij de goederen onder de berusting heeft gesteld van de vervoerder.

5.5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan. Daarnaast geldt voor consument dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de verkoper, maar voor rekening van de consument.

5.6. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen koper en verkoper overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

5.7. Als sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Als koper de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan verkoper de overeenkomst ontbinden.

5.8. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is koper aan verkoper een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

5.9. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Prijs en Betaling

6.1.  De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige heffingen en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”.

6.2.  Indien na de datum van een overeenkomst maar voor aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.3.  Elke betaling moet geschieden binnen 14 dagen na levering netto contant of door vooruitbetaling en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4.  De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.5.  Bij te late betaling is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, waaronder begrepen het sturen van een enkele aanmaning, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke geacht worden tenminste 15% te bedragen van de openstaande vordering met een minimum van 150 Euro. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste                        € 3.000,-                 15%

over het meerdere tot           € 6.000,-                 10%

over het meerdere tot           € 15.000,-               8%

over het meerdere tot           € 60.000,-               5%

over het meerdere vanaf       € 60.000,-               3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

6.6.  Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tegenover verkoper.

 

Eigendom en eigendomsvoorbehoud

7.1.  Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door verkoper aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede aan alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten heeft voldaan. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

7.2.  Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel tegenover verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper zijn.

7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/of anderszins te bezwaren.

 

Emballage

8.1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van de verkoper. Deze emballage mag door de koper niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

8.2. De verkoper bepaalt of de emballage door de koper moet worden geretourneerd of dat hij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

8.3. De verkoper heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de koper in rekening te brengen. Indien de emballage door de koper franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet de verkoper deze emballage terugnemen en zal hij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de koper voor emballage moet betalen bij een volgende levering. De verkoper heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

8.4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de koper voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

8.5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft de verkoper de emballage niet terug te nemen. De verkoper heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de koper betaalde vergoeding, bij de koper in rekening te brengen.

8.6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft de verkoper niet terug te nemen en mag hij bij de koper achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de koper.

 

Beëindiging

9.1.  In aanvulling op zijn wettelijke rechten, is verkoper gerechtigd iedere overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat verkoper tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, te beëindigen, indien:

  1. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een
  2. verzoek tot faillietverklaring van koper is ingediend;
  3. koper (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming) wordt geliquideerd en/of wordt ontbonden; en/of
  4. verkoper redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

9.2.  Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan drie (3) maanden heeft geduurd, zowel koper of verkoper de overeenkomst schriftelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Geschillen

10.1.  Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

10.2.  Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, behoudens dat verkoper bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.

10.3.  Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.